اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : علیرضا
نام خانوادگی : شهیدی
سمت : مدیر کل دفتر زمین شناسی منطقه ای
شماره تماس : 2271-2316