اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : محمد رضا
نام خانوادگی : عنایتی
سمت : مسئول دفتر مدیریت زمین شناسی منطقه ای
شماره تماس : 22712316
شماره همراه : 09335070814