اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : مسعود
نام خانوادگی : زمانی پدرام
سمت : معاون مدیرکل دفتر زمین شناسی منطقه ای
شماره همراه : 2233