اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : رضا
نام خانوادگی : سلامتی
سمت : معاون مدیرکل دفتر زمین شناسی منطقه ای
شماره تماس : 2336