دکتر علیرضا شهیدی

مدیر کل دفتر زمین شناسی منطقه ای

دکتر مسعود زمانی پدرام 

معاون مدیر کل دفتر زمین شناسی منطقه ای

 

 مهندس رضا سلامتی

معاون مدیر کل دفتر زمین شناسی منطقه ای

محمد رضا عنایتی

مسئول دفتر مدیریت زمین شناسی منطقه ای

 

لینک های مرتبط با این بخش
 رزومه
 شهیدی