پیشینه حرفه ای- پژوهشی

 

علیرضا شهیدی

متولد 26 شهریور 1347 –  شیراز

 مدیر کل دفتر زمین شناس منطقه ای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور               

 تهران - ایران

                                                                                                      Tel: 98 2164592233

                                                                                                      Fax: 98 21 6070505

                                                                                                       B.P. 13185-1494  

                                                                                                       shahidi.alireza@gmail.com

 

سوابق تحصیلی:

 

1370 کارشناس زمین شناسی، دانشگاه اصفهان،  اصفهان – ایران

 

1381 کارشناسی ارشد چینه و فسیل، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور، تهران – ایران

 

"چینه شناسی و تکتونواستراتیگرافی واحدهای سنگی منطقه بیرجند

با نگرشی ویژه بر حوضه رسوبی شوشود"

 

‘Stratigraphy and Tectonostratigraphy of the rock units in Birjand area with especial emphasis on Shushud sedimentary basins’

                      

             

1387 دکتری تکتونیک،   دانشگاه پیر و ماری کوری (پاریس 6)، پاریس – فرانسه

 

"تکامل تکتونیکی در شمال ایران (البرز و کپه داغ) از زمان مزوزوئیک"

 

)Tectonic evolution in North of Iran (Alborz and Kopet-Dagh) since Mesozoic(

           

 

پیشینه حرفه ای:

 از 1371 تا به امروز سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

 1371-1382 کارشناس تهیه نقشه زمین شناسی- گروه چینه شناسی

1382-1384 رئیس گروه چینه شناسی

1384-1387 کارشناس مسئول گروه چینه شناسی

1388- 1389 دبیر شورای ارزیابی انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

1389-1390  رئیس گروه چینه شناسی

1390- 1390 معاون مدیر زمین شناسی منطقه ای

1391-         مدیر کل دفتر زمین شناسی منطقه ای  

 

عضویت و نمایندگی در انجمن ها و پروژه های بین المللی:

-        انجمن زمین شناسی امریکا 1989-1991

-        همکار در پروژه بین المللی MEBE فرانسه 2003-2008

-        عضو نظام مهندسی معدن از سال 1382

-        دبیر شورای ارزیابی انتشارات سازمان زمین شناسی کشور (1388-1389)

-        همکار ارشد بخش ایران در پروژه بین المللی   Darusفرانسه 2010-2012

-        بازرس انجمن کواترنری ایران 1391-1393

-        عضو کمیته ملی چینه شناسی ایران  1391 

-        عضویت کمیته راهبردی برنامه ریزی، بودجه و ارزیابی سازمان زمین شناسی (1391)

 

 

پروژه های نظارتی:

-        نظارت بر تهیه 4 برگ لایه زمین شناسی 25000/1 زاهدان (شرکت مهندسین مشاور کان ایران)

-        نظارت بر ارزیابی علمی و فنی تعداد 100 برگ از نقشه های زمین شناسی (شرکت مهندسین مشاور یاران معدن آرا)

-        نظارت بر تهیه 4 برگ لایه زمین شناسی 25000/1 اصفهان (شرکت زمین دانش پارس)

-        نظارت بر تهیه 2 برگ لایه زمین شناسی 25000/1 شاهرود و مندآباد (گروه چینه شناسی)

-        نظارت بر تهیه 2 برگ لایه زمین شناسی 25000/1 کرج (گروه سنگ شناسی)

-        نظارت بر تهیه 1 برگ لایه زمین شناسی 25000/1 رودبارک (گروه چینه شناسی)

-        نظارت بر تهیه 1 برگ لایه زمین شناسی 25000/1 فولاد محله (گروه چینه شناسی)

 

زبان:

فارسی- فرانسه- انگلیسی

 

انتشارات(برابر با شرح پیوست):

CV  انگلیسی

 

نقشه و گزارش:

 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور:

- نقشه زمین شناسی 100000 /1  هرسین، کرکسار، ایزدخواست، روم، سربیشه، دهبید، جیان، حلب، قجور، بندرانزلی، سردشت، مرنجاب    

- نقشه تکتونواستراتیگرافی400000 /1 خاور  ایران

 

کتاب:

- زمین ساخت ایران " البرز " (1390) – کتاب منتخب سال انجمن زمین شناسی

- زمین ساخت ایران " کپه داغ "  (1392)

 

 

پیشینه آموزشی:

- تدریس درس زمین شناسی ایران و کشورهای همجوار (کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین)

- تدریس درس تکتونیک و رسوبگذاری (کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین)

- تدریس درس تکتونیک و رسوبگذاری (کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران)

- تدریس درس زمین شناسی صحرائی 1 (کارشناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران)

- تدریس درس زمین شناسی صحرائی 2 (کارشناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران)

 

- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد

 - خسروشاهی زاده، شبنم (1390). تعیین سوی تنش دیرین و نرخ فرونشست در نهشته های مزوزوئیک پیرامون شهرستان مراغه. کارشناسی ارشد تکتونیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. 124 صفحه

 

-  بابائیان، پروین (1390). بررسی تنش دیرینه بر پایه مطالعه شکستگی های موجود در سازند کرج ، منطقه رودهن (ایالت آنتی البرز). کارشناسی ارشد تکتونیک،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. صفحه

 

- جاویدی نمین، فرشته (1391). بررسی پتانسیل ذخایر هیدرو کربوری سازند شمشک بر پایه فرونشست تکتونیکی در نواحی بین تهران تا شاهرود. کارشناسی ارشد تکتونیک،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 

- علیزاده صوری، فاطمه (1391). تعیین فرگشت ساختاری گروه شمشک از تریاس پایانی تا ژوراسیک میانی دره بلده (سلسله جبال البرز، شمال ایران) بر پایه مطالعات تنش دیرینه. دانشگاه صنعتی شاهرود.

 

- میرزائی، مهدیده (1391). بررسی هندسی و کینماتیکی روراندگی شمالی دشت گلپایگان با مدل کردن شکل گیری دشت گلپایگان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

 

- نیک فال ، حسام (1391). تعیین نرخ رسوبگذاری در حوضه کپه داغ (گردنه مزدوران)و محیط رسوبی سازند کلات. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

 

- محمودی، علی (1391). بررسی ذخایر هیدروکربوری در مناطق بوشکان و بهبهان بر پایه روش فرونشست تکتونیکی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

 

- جباری، اکبر (1395). بازسازی تنش دیرین سنگهای پالئوزوییک البرز مرکزی با استفاده از روش وارونگی تنش، مقطع شهرستانک – مرزن آباد. دانشگاه خوارزمی

 

- بهروز، امین (1395). تجزیه و تحلیل گسلها و فرگشت تنش دیرین بر روی سنگهای پالئوزوئیک در البرز خاوری (مقطع شاهرود -علی آباد). دانشگاه خوارزمی

 

 

- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

- رجبی، ساره (1389).  تحلیل حرکتی و جنبشی عناصر ساختاری زمین ساخت گوه ای بین گسل شمال تهران و گسل مشا (بخش جنوبی البرز مرکزی). کارشناسی ارشد تکتونیک، پژوهشکده علوم زمین. 211 صفحه

 

- هروی طالمی، سید آرمان (1390). فرگشت ساختاری گسل گرمسار از دوره نئوژن تا به امروز. کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. 154 صفحه

 

- بایسته هستی، نیره (1390). بررسی عناصر کششی در سنگ های آذرین و رسوبی شمال قزوین و تعیین تغییرات جهت تنش همزمان و پس از برون ریخت این سنگ ها. کارشناسی ارشد تکتونیک،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.     صفحه

 

- رحمانیان دوین، سحر (1390). بررسی خصوصیت ژئوتکنیکی پروژه خط 7 متروی تهران با نگرشی بر بزرگای لرزه ای احتمالی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

 

- آقا علیخانی، مریم (1391). مطالعه رخساره ها و محیط رسوبی نهشته های سازند زیارت در ناحیه جنوب غربی زنجان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.

 

- ترابی باغکمه، راضیه (1391). مطالعه و برسی هندسه و کینماتیک گسل های پهنه چین و تراست البرز در منطقه سنگسر (شمال سمنان).  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

 

- قاسم جهرودی، مهدیه (1391). زمین ریخت شناسی و رسوب شناسی تپه های ماسه ای منطقه ابردژ ورامین، جنوب خاوری تهران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

 

- رمضی، معصومه (1391). لیتواستراتیگرافی و بایواستراتیگافی نهشته های کرتاسه پیشین در منطقه کلیک. دانشگاه آزاد واحد آشتیان.

 

- زمان پور، لیلا (1391). بررسی کینماتیکی سیستم گسلی نطنز و نقش آن در بک دگرریختی منطقه نطنز-زنجانبر. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

 

- شهریاری، آزاده (1391). بررسی تنش دیرینه در منطقه گسلی نطنز – زنجانبر. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

 

- شیرزاد، معصومه (1391). مطالعه رخساره ها و محیط رسوبی نهشته های کرتاسه پسین در منطقه آبگرم آوج. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

 

- شیرین، شیما (1391). مطالعه سنگ شناسی، محیط رسوبی و نهشته های کرتاسه پیشین در برش کوه بزرگ منطقه آبگرم آوج. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

 

- طهماسبی، فاطمه (1391). بایو استراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی واحدهای کرتاسه پسین در دره گلندرود. دانشگاه آزاد واحد آشتیان.

 

- طهماسبی، لیلا (1391). مطالعه لیتواستراتیگرافی و بایواسترتیگرافی واحدهای کرتاسه پایین در دره گلندرود. دانشگاه آزاد واحد آشتیان.

 

- حمیدی بهشتی، زهیدا (1392). کاربرد داده­های مغناطیس دیرین، در بررسی احتمال خمش البرز مرکزی، در زمان تریاس پسین. پژوهشکده علوم زمین.

 

- نیکو کار، فاطمه (1395). پتروگرافی، ژیوشیمی و پترولوژی توده های نفوذی شمال شرق ابهر. پژوهشکده علوم زمین.

 

- صمدی واقفی، پگاه سادات (1395). تعیین سوی تنش دیرینه بر پایه مطالعه گسل های همزمان با رسوبگذاری در سازند کرج ، منظقه شمال تهران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

 

 

 

شرح پیوست:

 

Shahidi, A., Nazari, H. (1995). Geological map of Harsine (1/100,000), GSI.

Rafiia, R., Shahidi, A. (1997). Geological map of  Karkasar (1/100,000), GSI.

Hamzehpour, B., Nazari, H., Shahidi, A. (1998). Geological map of Izard - khast (1/100,000), GSI.

Shahidi, A., Baharfirozi, K. (1999). Geological map of Roum (1/100,000), GSI.

Nazari, H., Salamati, R., Shahidi, A. (1999). Geological map of Sarbisheh (1/100,000), GSI.

Shahidi, A., Zamani Pedram, M. (1999). Geological map of Dehbid (1/100,000), GSI.

Shahidi, A., Baharfirozi, K. (2000). Geological map of Jian (1/100,000), GSI.

Shahidi, A. (2000). Tectonostratigraphiy study in Dehbid area, SW of Iran, 31th.  international Symposium of Geology, Brazil.

Shahidi, A., Baharfirozi, K. (2001). Geological map of Halab (1/100,000), GSI.

Fonudi, M., Sayareh, A., Shahidi, A. (2001). Geological map of Qojur (1/100,000), GSI.

Nazari, H.,  Shahidi, A. (2001). Tectonic study in sedimentary basin in eastern part of Iran. The 19th.  Symposium on Geosciences, Tehran, Iran, GSI.

Nazari, H., Omrani, J., Shahidi, A. (2002), Geological map of Bandar-e-Anzali  (1/100,000), GSI.

Shahidi, A.,  Jalali, A. (2003). Geological map of  Sardasht (1/100,000), GSI.

Shahidi, A., Salamti, R. (2003). Stratigraphy and Tectonostratigraphy of the Shushud basin.The 21th symposium on Geoscinces, Tehran, Iran, GSI.

Barrier, E., Brunet, M.-F., Saidi, A., Shahidi, A. (2004). Tectonic Evolution of Alborz (Iran) since Mesozoic. GEO 2004, 6th middle East Geosciences Conference and Exhibition, Bahrein.    

Shahidi, A. (2005). Tectonic evolution and Geodynamic of the Alborz and Kopet-Dagh (Iran), Scince Mesozoic, Doctorates days, 16-17 juin 2005, Mine University of Paris. 

Shahidi, A., Barrier, E., Brunet, M.-F., Saidi, A., Muller, C., (2006). Tectonic evolution of Alborz since Mesozoic (Iran), MEBE colloquium, 4.-5.12.2006: 47-49; Milan, Italy.

Brunet, M.-F., Shahidi, A., Barrier, E., Muller, C., Saidi, A., (2006). Geodynamic evolution of northern Iran in Connection with the South Caspian Basin origin, contribution subsidence analysis, MEBE colloquium, 4.-5.12.2006: 12-13; Milan, Italy.

Shahidi, A., Barrier, E., Brunet, M.-F., Saidi, A., Muller, C., (2007). Tectonic evolution of Alborz since Mesozoic (Iran), Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 11074, 2007, Vienne

Brunet M.-F., Shahidi, A., Barrier, E., Muller, C., Saïdi, A., (2007). Geodynamics of the South Caspian Basin southern margin now inverted in Alborz and Kopet Dagh (Northern Iran), Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 08080, 2007, Vienne

Shahidi, A., Barrier, E., Brunet, M.-F., Saidi, A., Muller, C., (2007). Late Triassic to Present Tectonic evolution of Northern Iran. International Symposium on Middle East Basins Evolution. December 4-5, 2007. Paris-France.

Brunet M.-F., Shahidi, A., Barrier, E., Muller, C., Saïdi, A., (2007). Subsidence evolution of Alborz and Kopet-Dagh (northern Iran): Inferences on the south Caspian basin opening. International Symposium on Middle East Basins Evolution. December 4-5, 2007. Paris-France.

Shahidi, A. (2008). Tectonic evolution in North of Iran (Alborz and Kopet-Dagh), since Mesozoic. Theses doctorate, Paris 6 University, 500 p. Shahidi, A. (2008).

Shahidi, A., Barrier, E., Brunet, M.-F., Saidi, A. (2009). Tectonic evolution (Late Triassic- Middle Eocene extension) in central Alborz, Iran. Especial issue, Geosciences, GSI, Iran.  

Shekarifard, A., Baudin, F., Seyed-Emami, K., Schnyder, J., Laggoun-Défarge, F.; Riboulleau, A.; Brunet, M-F.; Shahidi, A. (2009). Thermal maturity of the Upper Triassic Middle Jurassic  Shemshak Group (Alborz Range, Northern Iran) based on organic petrography, geochemistry and modelling: implications for source rock evaluation and petroleum exploration. Geological Magazine

Shahidi , A., Barrier , E., Brunet,  M.-F.and Nazari, H. (2009). Norian-Bajocian (Shemshak Groupe) extension in Alborz (north of Iran). Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-3653-4, 2009. EGU General Assembly 2009

Shahidi , A., Barrier , E., Brunet,  M.-F.and Nazari, H. (2009). Tectonic evolution and late Triassic-Middle Eocene extension in Central Alborz, Iran. Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-3653-2, 2009. EGU General Assembly 2009

Nazari, H., Ritz, J-F., Walker, R., Alimohammadian, H., Salamati, R., Shahidi, A., Patnaik, R.and Talebian, M. (2009). Chronology of last earthquake on Firouzkuh Fault using by C14. Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-4906, 2009, EGU General Assembly 2009.

Jalali, A., Hosayni, H., Shahidi, A. (2009). Geological map of Shahrud (1/25,000), GSI.

Jalali, A., Hosayni, H., Shahidi, A. (2009). Geological map of  Mand Abad (1/25,000), GSI.

Shahidi, A., Barrier, E., Brunet, M.-F., Saidi, A. (2010). Tectonic Evolution of the Shemshak Basin, Alborz: Using Paleostress and Tectonic Subsidence. Abstract, 27th Symposium on Geosciences and the 13th Symposium on Geological Socity of Iran. P. 37, 20-22 Feb 2010, Tehran, GSI, Iran.

Brunet M.-F., Shahidi, A., Barrier, E., Muller, C., (2010). South Caspian Basin opening subsidence analysis in Northern Iran. AAPG European Region Annual Conference Exploration in the Black Sea and Caspian Regions 17-19 October 2010, Kiev, Ukraine, Search and Discovery Article 90109 (2010).

Nazari, H., Ritz, J.-F., Salamati, R., Shahidi, A., Habibi, H., Ghorashi, M., Karimi Bavandpur, A. (2010). Distinguishing between fault scarps and shorelines: the question of the nature of the Kahrizak, North Rey and South Rey features in the Tehran plain (Iran). Terra Nova, Vol 00, No. 0, 1–11

Shahidi, A., Nazari, H. (2011). Tectonostratigraphy map Eastern Iran (1/400,000), GSI.

Shekarifard, A., Baudin1, F., Seyed-Emami, K., Schnyder, J., Laggoun-Défarge, F., Riboulleau, A., Brunet, M-F., Shahidi A. (2011). Thermal maturity of the Upper Triassic-Middle Jurassic Shemshak Group (Alborz Range, Northern Iran) based on organic petrography, geochemistry and basin modelling: implications for source rock evaluation and petroleum exploration. Geological Magazine, doi:10.1017/S0016756811000161, page 1 of 20.

Nazari, H., Ritz, J.F., Walker, R., Salamat, R., Rizza, M., Ghassem, A.., Patnaik, R., Alimohammadian, H., Hollingsworth, J., Jalali, A., Shahidi, A. (2011), Palaeoseismic Evidence for a Medieval Earthquake of Magnitude ~ 7 in the Firouzkuh (Central Alborz) Region of Iran. 6th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering (SEE-6) Monday, 16 May 2011. Oral presentation, IIEES, Tehran, IRAN.

Shahidi, A., Barrier, E., Brunet, M.-F., Saidi, A. (2011). Tectonic evolution of the Alborz in Mesozoic and Cenozoic. Scientific Quarterly Journal, Geosciences, GSI, Iran. Vol: 21, No. 81, Autumn 2011, P. 201-216

Javidi Namini, F., Shahidi, A., Nazari, H., Shekarifard, A. (2011), Evaluation of petroleum generation potential of the Shemshak Group in Alborz Basin in the range of the Carnien- early Bajocien: Using Paleostress and Tectonic Subsidence. 2th Symposium on Geosciences on Azad University of Ashtian. Oral presentation, 30-31 Juan 2011, Ashtian, Iran.

Heravi, A., Nazari, H., Shahidi, a., Talebiyan, M. (2011). Geometry and Kinematic of the Garmsar Fault Since Neogene. Scientific Quarterly Journal, Geosciences, GSI, Iran. Vol: 22, No. 88, P. 175-186

Shahidi, A., Barrier, E., Brunet, M.-F., Saidi, A. (2012). Palaeostress records in Karaj Formation, Southern Alborz, Iran: Extensional events in relationships with Neo-Thetyan subduction. Abstract, 30th Symposium on Geosciences. P., 20-22 Feb 2012, Tehran, GSI, Iran.

Nazari, H., Shahidi, A., (2012). Tectonic of Iran 'Alborz'. Geological Survey and Mineral Exploration of Iran, 112 pp.

Alizadeh Sori, F., Shahidi, A., Ramezani Omali, R., Taheri, A., Mirzaei Sozani, M., (2012). Analysis of Paleostress in Shemshak group, Beiasien to lower Bajocian, Baladeh Valley (Central Alborz). The 16th Symposium on Geological Socity of Iran, Shiraz University.

Shahidi. A., (2012). Value of the Geological Map. Abstract, 31th Symposium on Geosciences. ِOral presentation, Dec. 2-3, 2012, Tehran, GSI, Iran.

Bayeste Hasty, N., Saidi, A., Shahidi. A. (2012). The Paleostress Analysis of Eocene Volcanic and Sedimentary Rocks in North of Qazvin City. Scientific Quarterly Journal, Geosciences, GSI, Iran. Vol: 24, No. 94, P. 3-12

Shahidi. A., (2013). The rotation of eastern sector of Alborz using paleostress data. Abstract, Geological conference on the Eastern Alborz. ِOral presentation, Feb. 28, 2013, Damghan, University of Damghan, Iran.

Heravi, A., Nazari, H., Shahidi, A., Talebian, M., (2013). Geometry and Kinematic of the Garmsar Fault Since Neogene. Scientific Quarterly Journal, Geosciences, GSI, Iran. Vol. 22, No. 88, Summer 2013

Shahidi, A., Nazari, H., Ghaemi, F., (2013). Tectonic of Iran 'Kopet-ِDagh'. Geological Survey and Mineral Exploration of Iran, P. 212

Alimohammadian, H., Hamidi, Z., Aslani, A., Shahidi, A., Cifelli, F., Mattei, M. (2013). A tectonic origin of magnetic fabric in the Shemshak Group Alborz Mts. (northern Iran). Journal of Asian Earth Sciences 73 (2013) 419–428.

Mirzaei Souzani, M., Shahidi, A., Alizadeh Sevari, F. (2013). Extension analysis in Shemshak sedimentary basin, case study of Balladeh valley in central Alborz. Scientific Quarterly Journal, Geosciences, GSI, Iran. Vol. 24, No. 95, P. 39-48

Rezaei, F., Nazari, H., Rahmaniyan, S., Shahidi, A., 2013. Geotechnical Behavior of Tehran Alluvial Deposits Against Possible Seismic event. Scientific Quarterly Journal, Geosciences, GSI, Iran. Vol. 24, No. 94, P. 35-40

Nazari, H., Ritz, J.-F, Walker, R.T., Salamati, R., Rizza, M., Patnaik, R., Hollingsworth, J., Alimohammadian, H., Jalali, A., Kaveh Firouz, A., Shahidi, A., 2014. Palaeoseismic evidence for a medieval earthquake, and preliminary estimate of late Pleistocene slip-rate, on the Firouzkuh strike-slip fault in the Central Alborz region of Iran. Journal of Asian Earth Sciences 82 (2014) 124–135.

Avagyan, A., Shahidi, A., Sosson, M., Sahakyan, L., Galoyan, Gh., Muller, C., Danelian, T., Bahar Firousi, K., Bosch, D., Mkrtchyan, M., Shokri, M., Vardanyan, S., (2014). New Data on the Tectonic Evolution of Khoy Region (NW Iran). Darius Programme, Poster Session, December 08-09, Paris, France, Abstracts volume, pp.26-27.

Hamidi Beheshti, Z., Alimohammadian, H., Talebian, M., Shahidi, A., Ghassemi, M. R., (2014). The Magnetic Characteristic of Sandstone Rocks of Shemshak Group in Response to Application of Geomagnetic Methods. Scientific Quarterly Journal, Geosciences, GSI, Iran. Vol. 24, No. 95, P. 153-164

Shayanfar, M., Ghoreshi, M., Ahmadi, S. j., Saeedi, A., Shahidi, A. (2014). Geology and Structural pattern of Anarak-Talmessi Sedimentary Basin. Scientific Quarterly Journal, Geosciences, GSI, Iran. Vol. 25, No. 98, P. 315-320

Shahidi, A., Jalali, A., Shomali, sh., (2015). Geological map of Bushehr (radial ring 100 Km.), (1/50,000), GSI.

Shahidi, A., Shomali, Sh., Haghnazar, M., (2015). Geological map of Maranjab (1/100,000), GSI.

Shahidi, A., Jalali, A., Shomali, Sh., (2015). Geological map of Bushehr Region (1/100,000), GSI.

Avagyan, A., Shahidi, A., Sosson, M., Sahakyan, L., Galoyan, G., Muller, C., Vardanyan, S., Bahar Firouzi, K., Bosch, D., Danelian, T., Asatryan, G., Mkrtchyan, M. and Shokri, M., 2016. New data on the tectonic evolution of the Khoy region, NW Iran. Geological Society, London, Special Publications, 428, first published on April 7, 2016, doi:10.1144/SP428.13