logo
GEOLOGICAL SURVEY OF IRAN | WWW.GSI.IR

اهداف اختصاصی بسیج سازمان

1) کمک به تحقق استقلال علمی و ارتقاء و تقویت تحقیق و پژوهش در زمینه‌های زمین‌شناسی و معدنی.

2) بهره مند ساختن کلیه اعضاء ارتش بیست میلیونی از توان علمی و کارشناسی اعضاء متعهد و متخصص سازمان زمین‌شناسی.

3) مشارکت در رشد و ارتقاء توان تخصصی متخصصان سازمان زمین‌شناسی.

4) حضور فعال در صحنه های کارشناسی کشور.

5) تقویت وتوسعه بسیج در سازمان زمین‌شناسی کشور

6) تدوین استراتژی بسیج در بخش زمین‌شناسی و معدنی

7) ایجاد عرصه‌های جدید برای حضور موثر در مشارکت بسیج و بسیجیان

8) ارتقاء توانمندی ها و کارائی ،پویایی، خلاقیت و نوآوری در بسیج

9) گسترش تفکر بسیجی و مردمی کردن امنیت و دفاع از طریق تقویت کمی و کیفی بسیج