logo
GEOLOGICAL SURVEY OF IRAN | WWW.GSI.IR

معرفی

یکی از معاونت‌های مهم و کاربردی در هر پایگاه، نیروی انسانی می‌باشد که وظایف جذب، سازماندهی را بر عهده داشته و ارائه کننده خدمات مختلف به بسیجیان پایگاه می‌باشد.

اهم وظایف نیروی انسانی پایگاه‌های مقاومت:

1-      عضو یابی، جذب و گزینش در قالب عضویت‌های عادی و فعال.

2-      معرفی جذب شدگان به آموزش پایگاه جهت طی دوره‌های آموزشی پیش‌بینی شده.

3-      تشکیل پرونده و ارائه خدمات اداری و رفاهی به اعضاء بسیجی پایگاه.

4-      سازمان دهی بسیجیان در وظایف ابلاغی و پیگیری و نظارت جهت ترمیم و جایگزینی هنگام ریزش بسیجیان.