logo
GEOLOGICAL SURVEY OF IRAN | WWW.GSI.IR

 

الف- نحوه عضویت:

 متقاضیان عضویت در بسیج سازمان (پایگاه شهید قهرمانی)، چنانچه عضو و دارای پرونده در سایر پایگاه های مقاومت بسیج نمی‌باشند، میتوانند جهت دریافت فرم عضویت و اطلاع از مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده به دفتر بسیج سازمان مراجعه نمایند، و چنانچه در دیگر پایگاهها عضو و دارای پرونده می‌باشند می‌‌توانند جهت انتقال پرونده خود به پایگاه بسیج سازمان اقدام نمایند.