logo
GEOLOGICAL SURVEY OF IRAN | WWW.GSI.IR

سایر خدمات:

ارائه گواهی سابقه: جهت بهره مندی بسیجیان از خدمت در سازمان بسیج مستضعفین و به در خواست آنان گواهی

عضویت و سابقه، جهت ارائه به سازمانها، دانشگاهها (دانشگاه آزاد جهت استفاده از سهمیه در آزمون ورودی)،

 موسسات مالی و اعتباری جهت دریافت وام ( موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان) و نهادهای گوناگون ارائه

 می‌گردد.