logo
GEOLOGICAL SURVEY OF IRAN | WWW.GSI.IR

معرفی:

یکی از اهداف مهم جهت پیشرفت و تعالی کشور و قطع وابستگی به بیگانگان، لزوم توجه به امور علمی و پژوهشی می‌باشد. بسیج سازمان نیز با توجه به وظایف ذاتی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، با تشکیل گروهی از متخصصان سازمان تحت عنوان گروه علمی _ پژوهشی در جهت دستیابی به این امر مهم تلاش می‌کند ضمن اینکه همکاری سازمان و بسیج در بحث مخاطرات زمین‌شناسی بسیار مهم و ضروری به نظر می‌رسد. 
یکی دیگر از علل تشکیل گروه علمی پژوهشی، در دست گرفتن و اجرای پروژه های گوناگون علمی و تحقیقاتی (زمین شناسی) با در نظر گرفتن سه اصل مهم می باشدکه عبارتند از:
-  همفکری در جهت بهره گیری از روشهای نوین .
- انجام پروژه ها در زمان کمتر (صرفه جویی در زمان).
- انجام پروژه ها با صرف هزینه کمتر.